• بلورگچ ساوه

    به سفیدی برف ، به سختی سنگ
  • بلور گچ ساوه

    با ظرفیت تولید 1200تن در روز انواع گچ های ساختمانی و ظرفیت تولید 1000مترمربع در روز بلوک ها گچی آماده
سال سابقه فعالیت
0

سال سابقه فعالیت

نفر مشغول به فعالیت
0

نفر مشغول به فعالیت

درصد خلوص گچ
0

درصد خلوص گچ