درباره بلور گچ ساوه

About us

شرکت بلور گچ ساوه سهامی خاص در تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۱ در اداره ي ثبت شرکت هاي شهرستان سـاوه به ثبت رسیده و تولید گچ هاي ساختمانی را به روش کاملا صـنعتی با ظرفیت 500 تن در روز، در منطقه ي غرق آباد ساوه آغاز نمود. در حال حاضـر با ظرفیت تولید بیش از 1200 تن در روز به عنوان یکی از شرکت هاي پیشـرو در صنعت تولید گچ هاي ساختمانی و مصـنوعات گچی همواره بر آن است تا با برخورداري از آخرین دستاوردهاي صنعتی کشورهاي پیشرفته جهان گامی درجهت توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور بردارد.

تماس با ما

محصولات شرکت بلور گچ ساوه در نقاط مختلف کشور از جمله استان بزرگ تهران، همدان، استان های غربی کشور همانند کرمانشاه و کردستان، استان قزوین، اراک و مناطق جنوبی کشور عراق توزیع می گردد.

رشد بازار ساخت و ساز و مسکن و تقاضاي بازار، شرکت را بر آن داشت که طی چندین مرحله اقدام به افزایش ظرفیت تولید و ایجاد تنوع در محصولات خود نماید.

این شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از 1200 تن در روز انواع گچ هاي ساختمانی و مصنوعات گچی به عنوان یکی از شرکت هاي پیشرو در صنعت تولید گچ هاي ساختمانی فعالیت می نماید.

کارخانه بلور گچ ساوه

همچنین اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 1398 و 1399 با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧلی و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸــﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﻮار ﻫﺎي ﮔﭽﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 300 ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮق آﺑﺎد ﺳﺎوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ از50 ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻌﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻮر ﮔﭻ ﺳﺎوه

منطقه غرق آباد ساوه، یکی از قدیمی ترین، وسیع ترین و با کیفیت ترین مناطق استخراج سنگ گچ در ایران می باشد.

شرکت بلورگچ ساوه به دلیل وجود معادن غنی در این منطقه احداث گردید و سنگ گچ مورد نظر خود را با بهره برداری از معادنی که در فاصله 10 تا 20 کیلومتری کارخانه واقع شده اند؛ نظیر معدن خرم آباد، استیجک و بالقلو تامین می نماید.

کارخانه بلور گچ ساوه

بعد از استخراج به روش های آتشکاری و انفجار و استفاده از بیل های مکانیکی، سینه کارهای معدن مورد نظر از لحاظ کیفیت و کمیت بررسی و نمونه هایی برای تست های کامل فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه مجهز و پیشرفته مستقر در کارخانه بلورگچ ساوه ارسال و در صورت تائید کارشناسان کنترل کیفی دستور استخراج از معدن صادر می گردد.

گواهی نامه ها

Our Certificates

محصولات

شرکت بلور گچ ساوه همواره تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء ارزش و کیفیت محصولات گچی در راستای افزایش رضایت مشتریان عزیز نموده است. همچنین پیوسته به دنبال روش‌های نوین و خلاقانه برای تولید گچ های ساختمانی و مصنوعات گچی آماده و عرضه سریع و مناسب به بازار مصرف می باشد.

مشاهده محصولات

© 1401 - کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت برای بلور گچ ساوه محفوظ است.